Rada Pedagogiczna wykonuje kompetencje stanowiące i opiniujące przewidziane w ustawie:

  • zatwierdza plany pracy szkoły,
  • podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
  • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  • ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,
  • opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
  • opiniuje projekt planu finansowego,
  • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Działalność Rady Pedagogicznej określa ustawa i wydany na jej podstawie regulaminu.